Informace pro lékaře

Komu je domácí péče určena?

Komplexní domácí zdravotní péče je určena klientům u kterých dojde ke změně zdravotního stavu, který nelze zvládnout laickou péčí a je nutné zahájit poskytování odborné zdravotní péče. Je určena několika základním skupinám (všem věkovým kategoriím včetně dětí):

  • Prevence hospitalizace
  • Po hospitalizaci
  • Chronicky nemocným
  • Po úrazech
  • Duševně nemocným
  • Terminálním stavům

Tato péče je určena klientům u kterých již není nutná hospitalizace ve zdravotnickém lůžkovém zařízení, ale jejich stav přesto vyžaduje pravidelnou kvalifikovanou zdravotní péči (lokální ošetření defektů, prevence dekubitů, péče o permanentní katetry, ošetřování stomií, aplikace injekcí, odběry biologického materiálu, monitoring TK + TF, podávání infuzní terapie, péče o klienty na ventilačních přístrojích, podávání medikace, ošetřovatelská rehabilitace, převazy, ......).

 

Indikace 

a) Po hospitalizaci indikuje domácíí zdravotní péči příslušné zdravotnické zařízení na dobu čtrnácti dnů. Klient - rodina během této doby doručí propouštěcí zprávu praktickému lékaři a informuje jej. Po čtrnácti dnech může péče plynule pokračovat dle ordinace praktického lékaře.

b) Praktický lékař osloví telefonicky agenturu domácí péče s žádostí o provádění potřebných zdravotních výkonů.

c) Klient/ rodina/ či jeho blízcí kontaktují agenturu domácí zdravotní péče, která následně vše konzultuje s praktickým lékařem. 

 

Domácí zdravotní péči může indikovat 

  1. Zdravotnické lůžkové zařízení - na dobu čtrnácti dnů následně po hospitalizaci
  2. Praktický lékař na dobu neomezenou
  3. Lékař specialista - u pacientů v terminálním stádiu 

Domácí zdravotní péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Naše zdravotnické zařízení má uzavřené smlouvy s pojišťovnami - Všeobecná zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna, pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky, Vojenská zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Zahájení domácí péče

Zkušený pracovník agentury domácí péče provede první návštěvu u pacienta v bytě. Jsou sepsány potřebné administrativní úkony, provedeno základní šetření a pacient je seznámen s dalším postupem: rozsahem výkonu, jejich frekvencí a celým harmonogramem péče a spolupráce s ostatními členy rodiny. 

Aktuální ošetřovatelský plán je předán indikujícímu lékaři ke schválení.

Průběh péče

Vybraný pracovník / pracovníci agentury, docházejí do bytu pacienta a podle stanoveného harmonogramu, provádějí indikované zdravotní výkony. 

Indikující lékař je informován o veškerých změnách zdravotního stavu - průběžne a jedenkrát měsíčně písemně. 

S pacientem rodinou jsou konzultovány veškeré změny v indikaci.

Pověření pracovníci agentury předávají všechny důležité informace indikujícímu lékaři. 

Přerušení / ukončení péče

1. na žádost praktického lékaře
2. pacient domácí péči odmítá / vůbec nespolupracuje
3. pacient, či prostředí ve kterém se nachází ohrožuje zdraví pracovníků agentury
4. požadovaná péče není v možnostech agentury domácí péče
5. při odmítnutí či přerušené péče, vždy dbáme na to, aby nikdy nedošlo k ohrožení pacientova života či zdraví