Seznam kódů

Seznam kódů - výkonů odbornosti 925 (dle Vyhlášky MZ ČR č.134/1998 Sb.)

 • 06311 zavedení a ukončení domácí péče, administrativní činnost sestry v domácí péči (vykazováno pouze 2× za jeden cyklus soustavné domácí péče)
 • 06349 signální kód - pro ošetřování pacientů v terminálním stavu - 1x denně

Kódy výkonů - návštěv dle časového rozlišení

obsahují následující výkony: kontrola zdravotního stavu, dodržování léčebného režimu, sledování fyziologických funkcí, pomoc při hygieně a provedení hygieny u imobilních pacientů - lze ordinovat různými kombinacemi dle časové náročnosti domácí péče, max. 3x denně

 • 06318 ošetřovatelská návštěva - domácí péče - typ IV.  (15 min.)
 • 06313 ošetřovatelská návštěva - domácí péče - typ I.    (30 min.)
 • 06315 ošetřovatelská návštěva - domácí péče - typ II.   (45 min.)
 • 06317 ošetřovatelská návštěva - domácí péče - typ III.  (60 min.)
 • 06319 fyzická asistence při poskytování DP                   (30 min.)

Kódy výkonů prováděných v mimopracovních dnech a v nočních hodinách

 • 06135 výkon sestry v době od 22 hod - 6 hod
 • 06137 výkon sestry v den pracovního klidu, či pracovního volna

Kódy materiálových nákladů přičtených k návštěvám

 • 06321 vyšetření pacienta sestrou v jeho vlastním soc. prostředí (vyš. glukometrem, EKG a.j) - lze ordinovat max. 1× týdně
 • 06323 odběr biologického materiálu - lze ordinovat max. 3× denně
 • 06325 aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti (aplikace i.v. infuze - dle písemné ordinace oš. lékaře) - lze ordinovat max. 3× denně
 • 06327 ošetření stomií - lze ordinovat max. 3x denně
 • 06329 lokální ošetření - lze ordinovat max. 3x denně
 • 06331 klysma, výplach, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů - lze ordinovat max. 3x denně
 • 06333 aplikace inhalační a léčebné terapie p.o, s.c., i.m., i.v., UV, event. další způsoby aplikace terapie či
  instalace léčiv - lze ordinovat max. 3x denně
 • 06335 nácvik a zaučování aplikace inzulinu - lze ordinovat 3× denně, max. 30x za 14 dní

Výkony domácí zdravotní péče nejsou zahrnuty do regulací úhrad poskytované zdravotní péče praktickým lékařem.